Fortbildning

Tillbaka

Specialpedagogiskt perspektiv på vuxenutbildning

Aktivitets ID:
184359
Tid:
21 januari - 7 april 2019
Plats:
SPSM Fortbildning
Typ av aktivitet:
Nätbaserad kurs
Målgrupp:
Rektor, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
Sista anmälningsdag:
2018-12-21
Platser kvar:
10
Pris:
Ingen avgiftAnmäl

Har du redan inloggningsuppgifter från SPSM Fortbildning?
Det går snabbare och enklare att anmäla om du loggar in. Dessutom samlas de aktiviteter du deltar i på ett ställe. Så att du kan överblicka vilka aktiviteter du deltagit i.

Logga in

Uppgifter om dig själv
Kontaktuppgifter
Uppgifter om mitt arbete
Uppgifter om min arbetsplats
När jag deltar i SPSMs aktiviteter behöver jag


Övrigt

Villkoren för deltagande finns beskrivna i sin helhet på under ”Villkor och förutsättningar”. Där kan du bland annat se hur vi hantera personuppgifter, vad som gäller vid avbokningar etc

Läs villkor och förutsättningar. Stäng det när du läst texten så kommer du tillbaka till anmälningsformuläret.

Du måste godkänna Specialpedagogiska skolmyndighetens villkor för deltagande
Avbryt

Beskrivning

Den nätbaserade kursen har fokus på lärande och lärprocesser i ett vuxenperspektiv. Individuella arbetsuppgifter kommer att kopplas till moment 2,3 och 5 dessa utgår från deltagarnas yrkesvardag. Moment 5 innebär en individuell fördjupning utifrån eget önskemål och behov i den egna verksamheten.  

Kursen består av fem moment på följande områden:

  • Introduktion 1v.
  • Styrdokument, bedömning och betyg  2 v.
  • Lärandestrategier, förhållningssätt och kartläggning 3 v.
  • Tidsenlig utbildning, Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), digitalt lärande 2 v.
  • Individuell djupdykning 3 v.

I den nätbaserade kursen presenteras kursmaterialet i form av föreläsningar, filmer och dokument i vår digitala utbildningsmiljö. Kursen bygger till stor del på ett kollegialt lärande där frågeställningar tas upp och diskuteras gemensamt på kursforum.  Loggbok skrivs kontinuerligt av deltagarna. Beräknad tidsåtgång är från ca 5 tim/vecka men med personlig variation och utifrån de olika momentens innehåll.

Följande litteratur kommer vi att använda under kursen:

Partanen, P. (2011). Från Vygotskij till lärande samtal. Stockholm: Bonnier utbildning.

Roselius, S. & Sipos-Zackrisson, K. (2009), Lärande på vuxnas vis. Lund: Studentlitteratur

Selander, S. & Kress, G. (2017). Design för lärande: ett multimodalt perspektiv. Lund: Studentlitteratur.

För den som vill fördjupa sig ytterligare:

Timperley, H. (2013). Det professionella lärandets inneboende kraft. Lund: Studentlitteratur.

Fejes, A. (2013), Lärandets mångfald. Lund: Studentlitteratur

Aspelin, J. (2013). Relationell specialpedagogik: i teori och praktik. Kristianstad: Kristianstad University Press

 

Ledare

Ann-Mari Andersson, Eva-Lisa Andersson, Gun Nilsson, Fahimeh Beheshti

Föreläsare

Ann-Brith Eliasson Labraaten

Målgruppsbeskrivning

Lärare, specialpedagoger och rektorer inom kommunal vuxenutbildning, utbildning i svenska för invandrare, särskild undervisning för vuxna, folkhögskolor eller yrkeskompletterande utbildningar.

Syfte

Syftet med Specialpedagogiska skolmyndighetens kurser är att öka den specialpedagogiska kompetensen kring barn, elever och vuxenstuderande i en inkluderande förskole- och skolmiljö, med utgångspunkt i ett tydligt barnrättsperspektiv.

Som deltagare får du ökad kännedom och kunskap om lärande och lärprocesser i ett vuxenperspektiv. Du utvecklar ditt förhållnings- och arbetssätt utifrån ett delaktighetsperspektiv och erbjuds, i ett gemensamt lärande, finna former och verktyg för att kunna möta mångfalden i vuxenstudiesituationer.

Mål

Efter kursen har du som deltagare kunskaper om:

  • hur du kan skapa verktyg, kartlägga, identifiera, hantera och bygga anpassade lärsituationer utifrån individers delaktighet, olikheter och behov.
  • möjliggöra, designa och genomföra lärsituationer i samverkan med elever i vuxenutbildningen utifrån ett gemensamt lärande.

Upplysningar

Upplysningar om innehåll:
Fahimeh Beheshti, fahimeh.beheshti@spsm.se, 010-473 5470
Gun Nilsson, gun.nilsson@spsm.se, 010473 5308
Ann-Mari Andersson, ann-mari.andersson@spsm.se, 010-4735445
Eva-Lisa Andersson, eva-lisa.andersson@spsm.se, 010 473 54 50

Upplysningar om administration:
Daniel Simonsson, daniel.simonsson@spsm.se, 0104735762
Björn Rönnåsen, bjorn.ronnasen@spsm.se, 010 473 52 01
Staffan Hammerman, staffan.hammerman@spsm.se, 010 473 55 04

Övrigt

Efter avslutad kurs ges intyg under förutsättning att:

Loggbok är använd kontinuerligt, inlämningar i moment 2,3 samt 5 är gjorda, aktivt deltagande i kursforum.