Fortbildning
Tillbaka

Kombinerad syn- och hörselnedsättning, förvärvad dövblindhet

Aktivitets ID:
279600
Tid:
19 september - 18 november 2022
Plats:
SPSM Fortbildning
Typ av aktivitet:
Nätbaserad kurs
Målgrupp:
Rektor, Rektor förskola, Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Modersmålslärare, Barn- och elevhälsopersonal
Sista anmälningsdag:
2022-09-09
Platser kvar:
23
Pris:
Ingen avgift

När du skapar ett konto eller anmäler dig till en kurs kommer Specialpedagogiska skolmyndigheten att behandla dina personuppgifter. Uppgift om namn och kontaktuppgifter, såsom e-post, telefonnummer och adress, behandlas för att vi ska kunna tillhandahålla användarkonton och administrera vår kursverksamhet. Den rättsliga grunden för behandlingen är avtal och allmänt intresse. Uppgifter om din profession, arbetsplats samt i vilken kommun du är verksam behandlas i syfte att följa upp och utvärdera vår utbildningsverksamhet. Den rättsliga grunden för behandlingen är allmänt intresse.

Om du angivit att du har särskilda behov i samband med fysiska möten eller deltagande i andra aktiviteter, kommer vi att behandla känsliga personuppgifter. Uppgifter om hälsa behandlas för att kunna tillgodose behovet av specialkost och annan anpassning, t.ex. behov av teckenspråkstolk, punktskrift eller annat hjälpmedel vid deltagande i utbildningen. I de fall du angivit att du har behov av tolk på annat modersmål än svenska behandlar vi uppgifter om tolkspråk. Uppgift om tolkspråk kan tillsammans med andra uppgifter i vissa fall avslöja en persons etniska ursprung och därmed utgöra känsliga personuppgifter. Den rättsliga grunden för behandlingen är viktigt allmänt intresse.

Dina personuppgifter sparas så länge du har ett aktivt konto. Om du inte varit inloggad på ditt konto under de senaste tre åren kommer ditt konto att raderas.

Följ länken för att läsa mer om hur Specialpedagogiska skolmyndigheten behandlar personuppgifter (här länkar man till den allmänna informationen som finns på externwebben).

https://www.spsm.se/om-oss/om-webbplatsen/information-om-behandling-av-personuppgifter/

Anmäl

Har du redan inloggningsuppgifter från SPSM Fortbildning?
Det går snabbare och enklare att anmäla om du loggar in. Dessutom samlas de aktiviteter du deltar i på ett ställe. Så att du kan överblicka vilka aktiviteter du deltagit i.

Logga in

Uppgifter om dig själv
Kontaktuppgifter
Uppgifter om mitt arbete
Uppgifter om min arbetsplats
När jag deltar i SPSMs aktiviteter behöver jag


Övrigt

Du måste godkänna Specialpedagogiska skolmyndighetens villkor för deltagande
Avbryt

Beskrivning

Kursen beskriver konsekvenser av kombinerad syn- och hörselnedsättning, förvärvad dövblindhet. Den ger en historisk tillbakablick, beskriver sinnenas samspel och betydelsen av kommunikation och information. Kursen tar upp betydelsen av anpassat förhållningsätt och bemötande. Deltagarna får ta del av anpassningar av skolmiljön, olika lärverktyg och tekniska hjälpmedel som underlättar för barnet eller elevens delaktighet och lärande. Kursen innehåller teori, praktiska övningar och digitala föreläsningar.

Kursen består av fem moment på följande områden:

  •  Introduktion
  •  Förvärvad dövblindhet och dess konsekvenser
  •  Sinnenas samspel
  •  Kommunikation och information
  •  Delaktighet och tillgänglighet

I den nätbaserade kursen presenteras kursmaterialet i form av föreläsningar, filmer och dokument i vår digitala utbildningsmiljö. Kursen bygger till stor del på ett kollegialt lärande mellan er deltagare där frågeställningar tas upp och diskuteras gemensamt på kursforum. 

Loggbok skrivs efter varje avslutat moment av deltagarna.

Se mer information under Övrigt.

Ledare

Sofi Malmgren, Jenny Näslund

Målgruppsbeskrivning

Kursen vänder sig till förskollärare, lärare, specialpedagoger, speciallärare, förskolechefer och rektorer som möter barn och elever med kombinerad syn- och hörselnedsättning, dövblindhet. Du kan också tillhöra barn- och elevhälsan.

Är du barnskötare, elevassistent eller annan resursperson är du välkommen att gå kursen tillsammans med pedagogiskt ansvarig inom skolan.

Syfte

Syftet med Specialpedagogiska skolmyndighetens kurser är att öka den specialpedagogiska kompetensen kring barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning, i en inkluderande förskole- och skolmiljö med utgångspunkt i ett tydligt barnrättsperspektiv.

Som deltagare får du kännedom, förståelse och medvetenhet om hur du kan skapa en tillgänglig lärmiljö för barn, elever och vuxenstuderande med syn- och hörselnedsättning, förvärvad dövblindhet.

En förutsättning att delta är att man är i direktarbete med ett barn eller elev som har förvärvad dövblindhet. Det ingår att deltagaren ges möjlighet att inhämta fakta om elevens funktionella syn och hörsel, förslagsvis gör deltagaren det hos skolans elevhälsa. När det gäller förskolebarn bör deltagarna vända sig till vårdnadshavare.

 

Mål

Efter avslutad kurs har du som deltagare kännedom om:

Specialpedagogiska skolmyndigheten, vägledande principer i barnkonventionen och Resurscenter dövblinds stöd. 
Dövblindhet, historik, psykosociala och pedagogiska konsekvenser.
Sinnenas samspel och omgivningens betydelse i lärmiljö samt förhållningssätt och bemötande.
Tillgänglig lärmiljö, förutsättningar för kommunikation och information.
Att kunna anpassa elevens lärmiljö utifrån elevens syn-och hörselnedsättning och konsekvenserna av dövblindheten.

Funktionsnedsättning

Dövblindhet

Upplysningar

Upplysningar om innehåll:
Sofi Malmgren, sofi.malmgren@spsm.se, 010-473 56 93
Jenny Näslund, jenny.naslund@spsm.se, 010-473 51 98

Supportärenden:
Kontakt med support

Övrigt

I denna kurs kommer ditt arbete utgå från det barn eller den elev som du möter i din verksamhet.

I er lärmiljö kommer du göra fallstudier och för det behöver du få ta del av barnets eller elevens syn- och hörselstatus.  Varje deltagare ansvarar själv för att få medgivande av vårdnadshavare innan kursstart.

Deltagarna behöver avsätta cirka 4 timmar i veckan för aktivt deltagande.

Obligatorisk kurslitteratur:

Göransson, L & Engh, H ( 2006). Dövblindhet i ett livsperspektiv.

En liten gul bok om ledsagning av personer med dövblindhet.

En liten grön bok om dövblindtolkning.

Beställ gratis på: https://publikationer.nkcdb.se/

 

När du anmält dig till kursen bör du beställa kurslitteraturen så snart som möjligt.